Meny Stäng

Värdegrund och policy

Klubbens ledord 

Glädje, Gemenskap, Trygghet och utveckling 

Klubben ska eftersträva kamratlig anda och en trygg social gemenskap, där åkare får en aktiv och meningsfylld fritid. 

Värdegrund

Varje enskild medlem skall känna sig trygg, sedd och bekräftad.

Att alltid bemöta barn och ungdomar, aktiva, ledare, funktionärer, föräldrar och alla andra vi möter med respekt och värdighet. Vi bryr oss om varandra.

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska känna sig trygga och välkomna i vår förening.

Klubbens medlemmar ska hålla sig inom ramarna för överenskommelser, god etik och moral. Att verka mot fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld såväl i som utanför vår ishall.


Drogpolicy

Kalmar KK bedriver en ideell verksamhet som skall främja medlemmarnas hälsa, såväl fysisk som psykisk, och social och kulturell utveckling för våra medlemmar. Föreningen förfogar över en stor målgrupp barn och ungdomar.


Klubbens verksamhet präglas av ett naturligt avståndstagande mot droger, men vi vill med denna drogpolicy ändå förtydliga vårt ställningstagande, för nuvarande och framtida medlemmar.
Tränare och övriga vuxna i föreningen har ett stort ansvar att vägleda våra ungdomar till att välja en hälsosam livsstil, samt att själva föregå med gott exempel.


Kalmar KK har därför utformat riktlinjer för en drogfri miljö, inom verksamheten.

Tobak (snusning och rökning)
Vi tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom verksamheten (träning, tävling och lägerverksamhet).
Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt: ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.

Alkohol
Kalmar har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol. Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol inom vår verksamhet (träning, tävling och lägerverksamhet).


Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi med ett eller flera ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.
Det är ej tillåtet för någon av klubbens medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens lokaler eller lokaler som klubben har upplåtit till verksamhet.

Narkotika och dopningspreparat
Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår konståkningsförenings verksamhet.
Kalmar har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och doping.
Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är barn eller ungdom och kontakt med sociala myndigheter och polis.

Tränarnas roll
Klubbens tränare är tränare året om, inte bara under säsongen.
De är lyhörda och lyssnar på medlemmarna. De agerar direkt når eller om problem uppstår och informerar styrelse och varandra direkt. Tränarna i klubben samarbetar med föräldrar och vid behov uppmanar dessa att följa klubbens policy.
Alla tränare är beredda att vidta åtgärder för att nå målen med policyn.


Aktiva och tränare över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna och skall därför föregå med gott exempel.

Föräldrarnas roll
Respektera och följa klubbens drogpolicy Samarbeta med tränarna och övriga representanter i föreningen i arbetet med policyn. Föräldrar är förebilder för medlemmarna och skall därför föregå med gott exempel.


Styrelsens roll
Styrelsebeslut på drogpolicy och handlingsplan.
Styrelsen ansvarar för förankringen av drogpolicyn och handlingsplanen hos föreningens medlemmar.
Se till att aktuell policy finns på föreningens hemsida.
Utvärdera handlingsplanen och drogpolicyn en gång om året, vid behov revidera dessa. 


Föräldrapolicy

Träning

Du respekterar de beslut som tränare och ledare fattat. Klubben och träningsgrupperna är som en skola där man för stunden överlåter ansvaret för sitt barn till föreningens ledare med allt vad det innebär av ordning och regler. Vill du framföra konstruktiv kritik till tränaren eller tränarna gör du det enskilt och inte inför åkarna.

Överlämna ansvaret för den tekniska delen av träningen åt tränarna med utbildning enligt Svenska Konståkningsförbundets riktlinjer och bestämmelser.(Men fråga gärna tränaren efter träningspasset om det är något som du undrar över). 

Respektera tränarnas fördelning av istider och val av gruppindelningar, tränarna vet hur verksamheten på is fungerar bäst och vad åkarna klarar på isen.  

Vid skada ska er son/dotter samråda med tränaren. Tränaren har rätt att neka en åkare att träna om tränaren bedömer att åkaren inte är fullt frisk eller skadefri.

Respektera att omklädningsrummet är åkarnas, tillbringa så lite tid där som möjligt.


Era barn

Stötta era barn i sin utveckling att bli självständiga. Ett led i utbildningen som konståkare är att så tidigt som möjligt klara sina åtaganden på egen hand (kommunikationen med ledarna, skötsel av sin utrustning, dagsplanering m.m.).

Stötta ditt barn genom att fokusera på det positiva.

Ge barnen beröm istället för att vara felsökare. Beröm ger barnen och ungdomar självförtroende. Tänk på att barn har svårt att skilja på dålig prestation och dålig människa.

Dämpa allvaret i alla olika tänkbara situationer.

Undvik att jämföra, kritisera eller framhäva er son/dotter i förhållande till klubbens övriga åkare i alla sammanhang.

Undvik att sätta en negativ press på er son/dotter utan istället uppmuntra honom/henne för den han/hon är och för det han/hon gör. Betänk att det är få åkare som lyckas bygga en karriär kring konståkningen.

Stötta ditt och andras barn i med och motgång.

Du kan ”heja på” din son/dotter, men undvik att ”coacha” . Det är tränarnas roll.

Uppmuntra och entusiasmera barnen att regelbundet gå till träning men tvinga dem inte.

Stöd ditt barn att sätta upp egna målsättningar med sitt utövande. Undvik att applicera din egen målsättning som vuxen på ditt barns konståkande.

Se till att ditt barn äter rätt och vilar i tillräcklig mängd.

Stötta ditt barn både i skolan, och idrottandet.

Ställ upp och hjälp till på de kringarrangemang som Kalmar KK anordnar såsom t ex tävlingar, shower och övriga arrangemang.

Tänk på att även du som förälder representerar Kalmar KK. Därför är det viktigt att du alltid i alla situationer är ett föredöme.